RADOON
RADOON MEIE ÜMBER JA EHITISTE ALUSTES PINDADES

Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib loodusliku uraani lagunemisel stabiilseks pliiks. Looduslikku uraani leidub suuremal või vähemal määral kõikjal maakoores, sealhulgas ka mineraalsetes ehitus-materjalides. Seega leidub teda kõikjal. Radoon on lõhnatu, maitsetu ja nähtamatu inertgaas, mis keemilistes reaktsioonides ei osale, küll aga suudab ta hästi lahustuda vees, veres ja koevedelikes. Gaasiline olek annab talle erilise liikuvuse võrreldes teiste uraanirea elementidega. Radoon pole eriti püsiv, poolestusaeg on 3,8 ööpäeva. Vaatamata sellele, võib radoon õhuga koos liikudes, levida 20-40 m kaugusele, kommunikatsiooni- torustikes isegi kaugemale. Maapinnast õhku pääsenud radoon haitub atmosfääris, normaalne sisaldus välisõhus on 10-20 Bq/m3. Soomes tehtud uurimustele tuginedes, põhjustab radoon kopsuvähi juhtudest ca 10% aastas. Radooni oht on suur paikkondades, kus küllalt lähedal asub oobolusliivakivi ja/või diktüoneemakilda kiht.

Mitmete uuringute tulemusena võib väita, et peamiseks radooniallikaks Eestis on pinnas – põhjavesi ning kodumaised ehitusmaterjalid ei ole üldjuhul kõrge radoonisisaldusega. Peamiselt on radooniohtlik Põhja-Eesti, kus uraanirikka diktüoneemaargilliidi peal asetseb poorne ja lõheline paekivi. Uraani lagunemise käigus tekkiv radoon saab sellisel juhul vabalt maapinnale tõusta.Radooniohtlikke alasid on ka Lääne-Virumaal ning Tartumaal, kus kõrge radoonisisalduse on ilmselt põhjustanud jääajal Skandinaaviast kandunud materjal.

Võimalused radoonisisalduse vähendamiseks elu- ja töökohtades

1. Üldmeetmed, mida saab kohe rakendada:
Tuulutage ruume võimalikult tihti. Nii vahetub radoonirikas õhk kiiremini ning selle mõju on väiksem. Tuulutage ka ruume, kus tihti ei viibita (näiteks kelder), et radoon sinna kontsentreeruda ei saaks. Fress kalappide olemasolu peaks kindlasti olema kõikides keldri ja maaaluste ruumides. Sest need ruumid vajavadigati värske õhu vaheldust.Kindlasti selliste kalppidele peab leidam õige asukoha seinas või laes. Tihti paigutatakse ventilatsiooni avad nurkadesse(unustades et nurga on terava nurgalised ja seal õhu takistus juba osaliselt loomulik.Edasi liikumine taksistatud. kindlasti ka muude esemete õige paigutus vajalik: kappide, riiulite jne... Kindlasti uste avadessse vaja teha õhukiiumine, mis juhib vana õhu ka välja.

  • Hoidke ruumid tolmust ning suitsu- ja tahmaosakestest vabad, sest radooni tütarproduktid kleepuvad nende külge ning liiguvad õhu abil inimeste hingamisteedesse.
  • Ärge suitsetage, sest nii väldite radooni ja suitsetamise sünergilist koosmõju tervisele.

2. Ehituslikud meetmed, mida saab rakendada:

  • Korrastage ventilatsioonisüsteem, puhastage lõõrid ning torud.
  • Vaadake üle põranda konstruktsioon. Sulgege kõik nähtavad augud ja praod, näiteks maja alt tulevate torude või juhtmete ümbrused. Samuti on head radooni sisselaskjad seina ja põranda vahelised praod. Ohtlikud võivad olla vihmavee kollektorid garaažides ja abiruumides, kui seal viibitakse tihti või on sellised ruumid ühendatud elu- või töökoha ruumidega. Hermeetiliseks tuleks muuta ka pistikupesad ning muud avaused seintes, sest radoon võib maapinnast liikuda poorsesse seinamaterjali.

Tasub teada, et kui radoonitase on üle kahe korra kõrgem soovitatavast normväärtusest (200 Bq/m3), ei pruugi eespool toodud meetodid tõhusad olla. Valesti parandatud ja korrastatud hoones võib radoonitase hoopis tõusta! Näiteks pole põrand täielikult hermeetiliseks muudetud, küll aga paigaldatakse tugevad seinakatted ning pakettaknad. Sellisel juhul pääseb radoon endiselt hoonesse, kuid sellest väljumine on keerulisem kui enne, kuna loomulik ventilatsioon ei ole enam efektiivne.

3. Ehituslikud meetmed, mida saab rakendada, kui radoonisisaldus on kaks ja rohkem korda kõrgem soovitatavast normväärtusest:
Paigaldage uus ning tihe põrandakate; efektiivsem on aga paigaldata täiesti uus põrand. Võimalusel paigaldage hoone alla radooni kogumise torud või võimaldage välisõhu juurdepääs hoone alla. Paigaldage ventilatsioonisüsteem, mis tekitab hoonesse väikese ülerõhu. Lisaks sellele, et õhk vahetub kiiremini, tekitab väike ülerõhk ka olukorra, kus radoon ei saa nii intensiivselt hoonesse tungida. Ülerõhu tekitamisel peab olema kindlasti ventilatsioonisüsteem, mis üheltpoolt puhub õhku sisse, ent samas teistest ruumidest õhu välja tõmbab. Muidu võib ülerõhk tekitada seinade hallitust. Kuid kindlasti loomuliku õhu liikumine fress klappide kaudu pekas lisa väärtusena olema sellistes ruumides. Hindamine enne ehitamist. Enne ehituse algust tuleks määrata radoonitase maapinnas, et saada teada, kui suur on oht ja milliseid meetmed tuleb võtta ehituse käigus. Euroopas on kehtestatud piirnorm 50kBq/m3, millest alates tuleb kindlasti selle gaasi olemasolule tähelepanu pöörata ning radoonitõkkeid kasutada. Ehitusjärgus hoonega on lihtne. Vundamenti ehitades tuleb selle alla rajada tuulutussüsteem ning katta vundament spetsiaalse kilega. Suurt tähelepanu tuleb pöörata kõikidele läbiviikudele ja võimalikele põrandapragudele, sest need on just potentsiaalsed radooni sisseimbumise kohad.
Kuid minu isiklik arvamus on lisaks spetsialistide soovitustele:

  1. Kui on võimalus, siis sellist krunti mitte soetada. Kindlasti ei ole kogu krunt kaetud radooniliste gaaside pihkumisega (kuid maapind peaks olema puhas sellistest kiirgustest vähemalt 70% ulatuses)
  2. Üks võimalus, kuidas märgata radooni kiirguse olemasolu on taimestiku kaudu. Eriti puude juured näitavad selle gaasi olemas olu koheselt ära. Tihti puude juured on tõusnud maapinnast kõrgemale ja moodustanud tühimikud. Puude juurte vahel toimub pidev looduslik ventilatsioon. Kindlasti sellistes alades kasvavad lopsakd taimed suurte lehestiku kujuga.Need taimed on puhmaste kaupa ketud maapinnal.
  3. Teha ametlik kiirguse test. Kndlasti võtke teenus sealt firmast kust teile koheselt ei pakuta radooni kilet(tihti nad ei ole sõltuamtud oma arvamusest)
  4. Minu isiklik arvamus kaldub ventialtsiooni kasutamine kas põranda aluses pindalas või keldri tüüpi lahendused.
  5. Kile suhtes eelarvamused. Ta piirab ka muu energia liikumise maapinna kaudu elamutesse. kas me siis soovime kile alust maailma ja suleme maa energiate loomuliku liikumise oma elamu all?

Kindlasti täpsemat infot ja suuremad leviku asukohad(kaardid) leiate meie ametlikult kiirguste lehelt. Keskkonna ministeeriumi kodulehelt ja muudelt interneti lehtedelt. Külastage ka foorumi ja uuringe inimeste oma kogemusi. Mõned pildilised näited, minu poolt tehtud uuringute juures: